Ste neprihlásený

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) platia pre nakupovanie tovaru v internetovom obchode  www.kobuxpralinky.sk.

Zaslaním objednávky na tovar zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito OP.

Predávajúci: spoločnosť KOBUX, s.r.o., so sídlom Nová slanická 1813/27, 029 01 Námestovo, IČO: 46 004 165, IČDPH: SK2023182634, zapísaná v OR Žilina oddiel Sro, vložka č. 54111/L.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.kobuxpralinky.sk.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu príjemcu a fakturačné údaje objednávateľa - meno, priezvisko a adresa , názov tovaru, počet objednaných kusov, resp. balení, email a telefónne číslo, spôsob úhrady za objednaný tovar.

Ak je objednávateľ firma, musí objednávka obsahovať názov firmy, sídlo, IČO, príp. IČ DPH, adresu dodania ak nie je totožná so sídlom firmy, názov tovaru, počet objednaných kusov, resp. balení, email a telefónne číslo, spôsob úhrady za objednaný tovar.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY   

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Dodávateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s objednávkou a týmito OP. 

Platba musí byť zrealizovaná pred termínom doručenia tovaru alebo pri prevzatí tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 

Platba môže byť zrealizovaná bankovým prevodom, kartou, dobierkou, prípadne iným spôsobom uvedeným v objednávke. 

V prípade, že objednávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, dodávateľ má právo objednávku nesplniť. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

4. POPLATKY ZA PREPRAVU A SPôSOB ÚHRADY

Zákazník si vyberie sám spôsob prepravy. Pri každom spôsobe prepravy je uvedená jednotlivá cena za doručenie objednávky.

PRI OBJEDNÁVKE NAD 50 € V SR JE PREPRAVA ZADARMO.  

Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej zálohovej faktúry.

 5. DODACIE PODMIENKY A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu spôsobom uvedeným v objednávke . 

Tovar bude odoslaný kupujúcemu v čo najkratšom termíne, spravidla od 2 do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Termín dodania sa stanovuje v závislosti na zložitosti objednávky. 

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri spracovaní objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru v prípade nevyhovujúcich poveternostných podmienok na transport. Tovar je ideálne zasielať vtedy, ak v nasledujúci deň je predpovedaná denná teplota v rozmedzí od +5°C do +20°C. Predchádzame tak poškodeniu tovaru pri transporte.

Predávajúci je povinný dodať kupujúceho druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platili v deň objednávky. 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou/ nekompletnou adresou doručenia. 

Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôže predávajúci považovať za oprávnenú reklamáciu. 

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. 

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a zakúpený tovar vrátiť do 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. 

Tovar musí kupujúci zaslať predávajúcemu doporučene (nie na dobierku). Tovar nesmie byť poškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a dokladom o kúpe. Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu. 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

 7. REKLAMÁCIE

Záručná doba na tovar je stanovená dobou spotreby daného produktu.  

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.  

Pred prevzatím od doručiteľa sa kupujúci zaväzuje ešte na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade  poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie zjavne spôsobenéprepravou) odporúča predávajúci zásielku neprebrať. V prípade, že zásielka bola poškodená a kupujúci ju neprevzal, kupujúci bude informovať predávajúceho o tejto skutočnosti e-mailom.  

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.  

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie dôvody reklamácie. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.  

Poštovné a iné poplatky nevraciame. 

Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch písomne alebo prostredníctvom e-mailu na kobux@orava.sk , alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.  

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.  

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

Reklamovaný výrobok musíte zaslať späť poštou doporučene na adresu: KOBUX s.r.o., Nová slanická 1813/27, 029 43 Zubrohlava. Na tejto adrese prevezmeme reklamovaný tovar aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto OP.  

Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.kobuxpralinky.sk  

Tieto OP sú platné a účinné od 1.1.2019. 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; odbor výkonu dozoru, 011 79 Žilina 1., tel.: 041/7632 130, fax: 041/ 7632 139.